Baanstatus

Algeme Leden Vergadering

Geplaatst: 12-10-2016


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering najaar 2016


                                                      
Beste leden,
Het bestuur van Golfclub Welschap roept u op tot het bijwonen van de in het najaar te houden Algemene Ledenvergadering.
De vergadering wordt gehouden op:
•    Maandag 31 oktober 2016 in het restaurant/clubhuis van Welschap.
•    Aanvang van de vergadering is om 19.30 uur.

Agenda
1.    Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda  
2.    Vaststellen en goedkeuren van de notulen van 14 maart 2016
3.    Mededelingen/Ingekomen stukken
4.    Bespreken en goedkeuren beleidsplan 2016-2021
5.    Bespreken en goedkeuren regelgeving rond seksuele intimidatie/ ongewenst gedrag
6.    Rondvraag
7.    Sluiting


Bijlage 1:


Toelichting op de agendapunten:

Agendapunt 2: Vaststellen en goedkeuren notulen van 14 maart 2016
De notulen van deze vergadering zijn terug te vinden op het ledengedeelte van de website onder: bestuur, statuten, HR en notulen 2016. U wordt verzocht eventuele op- of aanmerkingen uiterlijk 2 dagen vóór de vergadering aan te leveren bij het secretariaat, zodat ze aan de leden kunnen worden voorgelegd.

Agendapunt 4: bespreken en goedkeuren beleidsplan 2016-2021
Het beleidsplan is terug te vinden op het ledengedeelte van de website onder: bestuur, statuten, HR  en notulen 2016. Hoewel het in het Concept Beleidsplan gepresenteerde stimuleringsplan 3 jaren omvat, wil het bestuur, bij goedkeuring van het plan door de ALV, jaarlijks zelf de continuering toetsen aan de ervaringen. Bovendien zal in de ALV van februari 2018, wanneer er ruim een jaar ervaring is met het stimuleringsplan en het tweede jaar al in gang gezet is, eveneens autorisatie voor het derde jaar gevraagd worden. Voor de stemprocedure en het geven van eventuele volmachten verwijzen wij naar de statuten en het huishoudelijk reglement".

Agendapunt 5: Regelgeving rond seksuele intimidatie /ongewenst gedrag.
Ook hier is de regelgeving volgens de NGF terug te vinden op het ledengedeelte van de website onder: bestuur, commissies.
Naast mevrouw Ans Hendrix zal de heer Ton Boerma worden voorgedragen als tweede vertrouwenscontactpersoon.


Tenslotte
De koffie/thee staat vanaf 19.00 uur klaar en u wordt vriendelijk verzocht om op tijd aanwezig te zijn. Bij het tekenen van de presentielijst ontvangt u 2 consumptiebonnen. Verdere consumpties zijn voor eigen rekening.

Bestuur Golf Club Welschap

« Nieuws overzicht