Baanstatus

Concept Beleidsplan 2016 2021

Geplaatst: 09-09-2016

Geachte leden van GC Welschap,

 

De afgelopen periode heeft het Bestuur u op de hoogte gehouden van de voortgang in de procedure zoals we die hebben gehanteerd voor de totstandkoming van het Concept Beleidsplan voor GC Welschap 2016-2021. In de voorjaars-ALV hebben wij toegezegd u in de eerste helft van september 2016, ruim voor de ALV van 31 oktober 2016, het Concept Beleidsplan 2016-2021 ter beschikking te zullen stellen.

Het concept is inmiddels in het voorzittersoverleg met de voorzitters van alle commissies van GC Welschap evenals met de baandirectie afgestemd. In de voorjaars-ALV en ook daarbuiten bleek, dat er geen onverdeelde steun is voor eventuele investeringen in de baan en het bestuur heeft deze signalen opgepakt en geconcludeerd dat hiervoor onvoldoende draagvlak is en dat in algemene zin verondersteld mag worden, dat de baandirectie voor het abonnementsgeld een volledig geoutilleerde baan aanbiedt. Belangrijk onderdeel van het Concept Beleidsplan is een stimuleringsplan, dat enerzijds onze leden de mogelijkheid biedt tegen een gereduceerde prijs extra van de faciliteiten van de golfbaan gebruik te maken, anderzijds de golfbaan de mogelijkheid geeft een betere aftrek van haar faciliteiten te realiseren. Het met name door het Service Centrum, middels activiteiten op de baan, in het verleden voor de club opgebouwde vermogen kan hierdoor op een verantwoorde wijze in drie jaar worden afgebouwd tot een buffervermogen dat twee keer de jaarcontributie omvat. Verder spreekt het Concept Beleidsplan voor zichzelf en besluitvorming hierover zal, zoals eerder toegezegd, plaatsvinden in de ALV van 31 oktober 2016. De uitnodiging, de agenda en de verdere stukken hiervoor zullen u tijdig worden toegezonden.

Met vriendelijke groet,

GC Welschap

Jos E. Haag 

Voorzitter

« Nieuws overzicht