Baanstatus

Handicap herziening

Minimaal één maal per jaar worden de handicaps van alle spelers/speelsters uit categorie 1 t/m 5 nader beschouwd. Op onze club gebeurt dat rond de jaarwisseling.

Tijdens deze herziening worden alle Qualifying scores over de afgelopen 12 maanden beschouwd. Zijn er in deze periode minder dan 8 scores dan worden deze aangevuld met scores uit de periode daarvoor.
Uit deze scores worden, volgens statistische berekeningen, een boven- en ondergrens bepaald waarbinnen de handicap van de speler zou moeten vallen. Indien de handicap van de speler niet tussen deze grenzen ligt, wordt deze aangepast.
De maximale grootte van de aanpassing is afhankelijk van de handicapcategorie van de speler. Voor Nederland zijn deze aanpassingen enigszins gewijzigd ten opzichte van de beschrijving in het EGA Handicap System. Categorie 1 en 2 worden maximaal ±1 aangepast, categorie 3 maximaal ±2 , categorie 4 en 5 maximaal ±3 en categorie 6 maximaal ±5.
Bij de herziening is het tevens mogelijk om de handicap van een speler tot boven 36 te verhogen.

Overigens kan een speler/speelster gedurende het jaar ook een verzoek tot herziening van zijn/haar handicap bij de Regel & Handicap-commissie indienen.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure: zie de Handicap Review Appendix op de site: http://www.ega-golf.ch/content/system-manual.

PS: Tot 2015 werd tijdens de Handicap Herziening ook bekeken of een handicap inactief moest worden omdat er in een jaar onvoldoende scores, minder dan 4, ingeleverd waren.
Vanaf 2016 is het actief/inactief zijn van een handicap vervallen.